Poskytujem právne služby vo všetkých
hlavných právnych oblastiach

Advokátska kancelária JUDr. Martina Kočíková Vám poskytne právne služby najmä v nižšie uvedených právnych oblastiach a veciach:

Služby pre firmy → 
Pracovné právo → 
Občianske právo → 
Nehnuteľnosti → 
Rodinné právo → 
Vymáhanie pohľadávok → 
Exekučné konanie → 
Správne a daňové právo → 
Cudzinci →

BLIŽŠIE O POSKYTOVANÝCH PRÁVNYCH SLUŽBÁCH

Služby pre firmy

 • z​akladanie obchodných spoločností a organizačných zložiek
 • príprava a zmeny zakladateľských dokumentov​, zmeny v obchodných spoločnostiach v nadväznosti na rozhodnutia orgánov oprávnených rozhodovať o zmenách ( zmena spoločníkov, konateľov, sídla, predmety podnikania, zvyšovanie a znižovanie základného imania, zmena základného imania, zmena právnej formy)
 • elektronické podania na obchodný register
 • vypracovanie všetkých dokumentov pri všetkých zmenách v spoločnosnostiach​
 • ​zastupovanie pred živnostenským registrom
 • zrušenie, likvidácia obchodných spoločností a ich výmaz z obchodného registra
 • zabezpečovanie komplexného outsouringu právnych služieb​

Pracovné právo

 • príprava pracovných zmlúv a manažérskych zmlúv
 • príprava interných pracovnoprávnych predpisov
 • príprava právnych riešení v rámci ukončenia pracovných pomerov vrátane hromadného prepúšťania
 • zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch
 • zastupovanie klientov pri kolektívnom vyjednávaní a zamestnaneckých radách
 • príprava dohôd o dočasnom pridelení zamestnancov

Občianske právo

 • príprava a pripomienkovanie zmlúv v oblasti občianskeho práva
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti občianskeho záväzkového práva dedičského práva
 • riešenie právnych problémov spojených s vyporiadaním podielového a bezpodielového spoluvlastníctva
 • ochrana osobnosti a ochrana dobrého mena právnickej osoby
 • zastupovanie klientov v občianskoprávnych sporoch

Nehnuteľnosti

 • zmluvné zabezpečenie prevodov nehnuteľností – kúpne, darovacie,  zámenné, dohody medzi spoluvlastníkmi, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • príprava zmlúv vo veci užívania nehnuteľností (nájmy, vecné bremená a pod.)
 • elektronické podania na príslušný katastrálny orgán ( zníženie správneho poplatku)
 • poradenstvo pri stavebnom konaní a kolaudáciách
 • príprava právnych riešení súvisiacich s projektovým financovaním pri transakciách s nehnuteľnosťami
 • zastupovanie klientov v územnom a stavebnom konaní

Rodinné právo

 • zastupovanie klientov v konaniach o rozvod a úpravu práv a povinností k maloletým deťom
 • poradenstvo v oblasti rodinného práva
 • zastupovanie klientov v konaniach o úpravu práv a povinností k maloletým deťom ( zníženie/zvýšenie výživného, úprava stretávania sa s deťmi, zverenie od striedavej/osobnej starostlivosti) a všetky konania súvisiace so starostlivosťou rodičov o deti
 • určenie výživného na rozvedeného manžela
 • vzťahy medzi manželmi, napr. zrušenie BSM za trvania manželstva
 • vzťahy medzi rodičmi
 • zastupovanie pri náhradnej osobnej starostlivosti, osvojení a pod.
 • vyporiadanie BSM po rozvode, zmluvy o budúcich dohodách o vyporiadanie BSM

Vymáhanie pohľadávok

 • vymáhanie pohľadávok od dlžníkov
 • zastupovanie v konaniach pred všeobecnými súdmi
 • elektronické podania – upomínacie konanie (polovičný správny poplatok, rýchlosť konania)
 • spisovanie výziev na úhradu pohľadávok
 • poradenstvo v oblasti vymáhania pohľadávok

Exekučné konanie

 • elektronické podanie návrhu na výkon exekúcie
 • zastupovanie záujmov oprávneného/povinného v exekučných konaniach
 • ochrana práv dotknutých osôb
 • konania o neplatnosť dobrovoľných dražieb

Správne a daňové právo

 • zastupovanie klientov v správnom a/alebo daňovom konaní
 • zastupovanie v zmysle zákona o priestupkoch
 • spisovanie sťažností v zmysle zákona o sťažnostiach

Cudzinci

 • vybavenie prechodného pobytu pre občanov EÚ/tretích krajín
 • zastupovanie klientov v konaní o udelení prechodného/trvalého pobytu
 • poradenstvo v oblasti podnikania zahraničných osôb na Slovensku

Chcem sa opýtať

Možnosť opýtať sa ma pomocou formulára. Vy sa pýtate, ja odpovedám

Položiť otázku